Haugesund sykehus var det første prosjektet Itech var involvert i. Prosjektet bestod av etablering av et nybygg på ca. 20.000m2 tilknyttet eksisterende sykehus samt ombygging av eksisterende sykehus etter rokade.

Haugesund sykehus

Haugesund sykehus inneholder følgende primærfunksjoner: Laboratorier, obduksjon, fødeavdeling, intensivavdeling, observasjonspost, luftsmitteisolat, operasjonsavdeling, AMK, akuttmottak, tekniske arealer og publikumsarealer.  

ITB-ansvarlig og teknisk prosjekteringsleder

I dette prosjektet hadde itech AS rolle som ITB ansvarlig og teknisk prosjekteringsleder hos Totalentreprenør Veidekke AS. Organiseringen av prosjektet var basert på prinsippene definert i BA2015 (systematisk ferdigstillelse) og NS3935 ITB-standarden. 

Sykehuset ble tatt i bruk av Helse Fonna august 2021.  

Førde sykehus Livabygget

Dette er et pågående sykehusprosjekt i Førde. Bygget er på 8 etasjer og er cirka 13 000 m2. Sykehuset består av kvinneklinikk med fødestuer, sengeposter, sterilsentral og operasjonsavdeling, tekniske arealer og publikumsarealer. Byggingen startet i 2021 og sykehuset overleveres til Helse Førde i 2024.  

I dette prosjektet hadde Itech AS rolle som ITB ansvarlig og teknisk prosjekteringsleder hos Totalentreprenør Veidekke AS. Organiseringen av prosjektet var basert på prinsippene definert i BA2015 (systematisk ferdigstillelse) og NS3935 ITB-standarden. 

Prosjekteringsfase 

Et moderne sykehus er teknisk komplisert, med ufravikelige krav til oppetid for tekniske anlegg og omfattende grensesnitt mot medisinteknisk utstyr. Nøkkelen til å lykkes med komplekse prosjekter ligger i detaljfokus fra starten og dette er i høyeste grad også relevant for sykehusprosjekter.  

Parallelt med oppstart detaljprosjektering må prosessen med å definere og detaljere funksjonene i sykehusets tekniske anlegg starte. Det må etableres detaljerte funksjonsbeskrivelser på systemnivå og testprosedyrer som legges til grunn for systemtest når anleggene er ferdig bygget og idriftsatt. Funksjonsbeskrivelsene må basere seg på faktisk utstyr som skal leveres i prosjektet, noe som setter krav til tidlig kontrahering av leveranser for prosjektets underleverandører.   

Funksjonsbeskrivelse

En funksjonsbeskrivelsene for et system i et sykehusprosjekt må foruten selve funksjonsbeskrivelsen i systemet definere krav til autonomitet i systemet, redundante funksjoner, informasjonsutveksling mot SD-anlegg, funksjon ved utløst brannalarm, funksjon ved strømutkobling, krav til automatisk restart etter strømbortfall og tilknytning til byggets IKT anlegg. 

Det må også etableres integrerte funksjonsbeskrivelser som beskriver funksjoner på tvers av systemer, dette gjelder spesielt for komplekse funksjonsområder som for eksempel operasjonsstuer, luftsmitteisolat og sterilsentraler.  

Videre er det viktig å få på plass tydelige grensesnitt mot sykehusets egne leveranser, informasjonen må overføres til tegninger/modell samt inntas i relevante funksjonsbeskrivelser der det er aktuelt. Det må etableres et fora i prosjektet der grensesnittene defineres, dette er svært ofte produsentavhengige grensesnitt, så igjen er det viktig at helseforetaket kontraherer leverandør til rett tid for å få informasjonen ut til prosjekterende og entreprenører. 

Itech leder prosess, ansvarlig gjør og dokumenterer alle avklaringer knyttet til etablering av funksjoner i tekniske anlegg i sykehusprosjekter, videre leder vi gjennomføring av bordtester for å avdekke eventuelt uteglemt eller uklar funksjonalitet mot slutten av prosjekteringsfase.  

Byggefase 

Itech kan ivareta oppfølging, stikkprøvekontroll, kvalitetssikring og fremdriftskontroll for tekniske fag i sykehusprosjekter. Det er en forutsetning for en sømløs sluttfase at alle fag er ferdigstilt mekanisk i tråd med sluttfaseplaner, og for totalentreprenør og byggherre er det svært viktig at feile kvaliteter og mangelfull framdrift identifiseres så tidlig som mulig i prosessen slik at dette kan korrigeres uten å påvirke sluttfase eller i verste fall overlevering av bygget.  

Sluttfase i sykehusprosjekter  

Forutsetningene for en god sluttfase i et sykehusprosjekt er, som for de fleste prosjekter, en god plan. Det er viktig at planen identifiserer alle tester og forutsetninger for gjennomføring av disse med så realistiske scenarier som mulig. Planlegging av sluttfase og rekkefølger bør starte allerede i prosjekteringsfasen slik at mekanisk ferdigstillelse og idriftsettelse av systemer foregår i hensiktsmessig rekkefølge.  

I forbindelse med oppstart av systemer, og da spesielt ventilasjonssystemer, er det i sykehusprosjekter svært viktig at renhet i anleggene ivaretas, det må etableres gode rutiner for rent tørt bygg og etablering av rød sone før oppstart. Videre må dekningsområder for ventilasjonsanlegg og systemer hensyntas i planverk.  

Itech ivaretar koordinering og rapportering for alle tekniske anlegg, etablerer system for testgjennomføring, rutiner for dokumentbehandling og avviksrapportering, følger opp avvik og sørger for at disse lukkes. Videre ivaretar vi planlegging og koordinering av opplæring av brukere.

Les mer om våre tjenester innen ITB-rådgivning