Denne loven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, samt sikre allmenheten tilgang til informasjon.

Som en ansvarlig arbeidsgiver og aktør i norsk næringsliv forholder vi oss selvsagt til denne loven. Dette er en lov som beskriver grunnleggende, viktige verdier for samfunnet vi lever i. 

Formålet med Åpenhetsloven

Åpenhetsloven har som mål å fremme virksomheters respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjonen av varer og tjenester, samt å sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter arbeider med dette.

Vi skal etterleve loven gjennom en syv-stegs plan

Med denne syv-stegs planen ønsker vi å sikre at åpenhetsloven etterfølges på best mulig måte. 

  1. Forankre ansvarlighet i styre, hos ledelse og medarbeidere, og sikre at dette inntas i retningslinjer og styringssystemer
  2. Kartlegge og vurdere negativ påvirkning eller skade
  3. Stanse, forebygge eller redusere negativ påvirkning eller skade
  4. Overvåke 
  5. Kommunisere
  6. Redegjørelse
  7. Besørge rutine jmf. Informasjonsplikt

itech er Miljøfyrtårnsertifisert, og i vårt daglige arbeid har vi utarbeidet rutiner for blant annet kartlegging av kunder og leverandører. Denne kartleggingen gjennomføres årlig i henhold til våre rutiner. Med risikovurdering mener vi det arbeidet vi gjør med å kartlegge forhold i vår egen verdikjede hvor det kan være risiko for brudd på itech sine retningslinjer, menneskerettigheter eller anstendige arbeidsforhold. Dette kalles aktsomhetsvurderinger.
Les mer om miljøfyrtårnsertifiseringen av itech her

I tillegg har vi en bærekraftsstrategi som bygger på FN's mål for bærekraft.  Les mer om vårt fokus på disse bærekraftmålene her. Itech vil jobbe for å forebygge og begrense negativ påvirkning på menneskerettighetene gjennom kartlegging og aktsomhetsvurderinger. I vår årlige klima- og miljørapport skal vi i henhold til kravene i åpenhetsloven redegjøre for vårt arbeid med dette. itech skal også oppdatere denne redegjørelsen på nettsiden vår minst én gang i året.