Som ITB ansvarlig følger vi prosessen hele veien til ferdig uttesting av anlegget. 

Et renseanlegg med miljøvennlige og bærekraftige løsninger 

Byggeplassen skal være fossilfri, avløpsvannet skal brukes til oppvarming av bygget via varmepumpe, på tak og fasade monteres solcellepaneler, og prosjektet skal også legge frem et klimagassregnskap. Anlegget skal ha en biologisk renseprosess med lukkede tanker og luktreduksjon som sikrer godt inneklima i bygget. Rensingen vil også omfatte nitrogenfjerning, noe som er en kjempestor gevinst for Drammenselva i tillegg til at det vil gi positiv effekt for Oslofjorden.  

 
Fokus på grensesnitt  

Et renseanlegg er en kompleks konstruksjon, som krever solid kompetanse og erfaring for å få til et godt sluttprodukt. Grensesnittet mellom maskinleverandør og tekniske fag for bygg er alltid en utfordring i et industriprosjekt som dette, og derfor er jevnlige møter med alle involverte entreprenører viktig. Det er dyktige entreprenører innen hvert sitt fagområde i prosjektet, og i disse møtene blir det fokusert på grensesnittlister og tekniske systemoversikter for å få best mulig innsikt og overblikk. Byggherre, som er Øvre Eiker kommune, er med i disse møtene. På denne måten er det hele tiden åpen kommunikasjon med alle parter, noe som er nødvendig i et så komplisert prosjekt.  

 
Med mulighet til å se hvordan anlegget fungerer 

Dette blir et stort og spennende anlegg, som etter ferdigstillelse dobler kapasiteten sammenlignet med nåværende renseanlegg. Her skal det også tilrettelegges for opplæring, og det vil blant annet monteres en visningsskjerm på fasaden av anlegget som viser hele renseprosessen. Slik kan turgåere og andre som ferdes i nærområdet få et innblikk i hva som foregår inne i selve bygget, et lite eksempel på et tiltak innen sosiale bærekraft