ITB (integrerte tekniske bygningsinstallasjoner, NS3935)  kan også være ledd i en strategi for bærekraft og innovasjon. Å få etablert et rett nivå på energimålere, kan være avgjørende for senere optimalisering av energiforbruk i driftsfase. Dette er bare ett eksempel.

Hva er ITB?

Standard Norge utarbeidet i sin tid standarden NS 3935 ITB. Denne standarden definerer noen av de viktigste rollene i et bygningsprosjekt, inkludert ansvarsfordeling og oppgaver, for byggherrer, rådgivere og entreprenører. Denne standarden sikrer at de tekniske systemene fungerer som forventet, uten unødvendige forsinkelser eller kostnadsoverskridelser når bygget skal tas i bruk.

Våre tjenester innen ITB

Våre ITB rådgivere stiller med solid tverrfaglig kompetanse og et gjennomarbeidet styringssystem for de ulike rollene som eksempelvis ITB ansvarlig, R-ITB, RI og SI. itech skaper nødvendig forutsigbarhet i prosjektene blant annet ved hjelp av et sterkt fokus på oppgaveforståelse, grensesnittavklaringer med tverrfaglig koordinering, i tillegg til framdriftsplanlegging.  Vi benytter egenutviklede, eller andre eksisterende dataplattformer / verktøy som kundene eventuelt ønsker at vi bruker, for å sikre detaljeringsnivå, struktur og forutsigbarhet i prosessen. Vi kan være ITB-ansvarlig, RITB i prosjekteringsgruppe eller ansvarlig for integrering av systemer på vegne av totalentreprenør (systemintegrator leverandør). Vi kan også påta oss rollen som ITB-koordinator for å koordinere de ulike prosessene.

Hva er NS 3935 ITB?

NS 3935 ITB definerer tekniske systemer i et bygg. Et moderne bygg inneholder tekniske anlegg for mange ulike funksjoner: Lys, varme, kjøling, ventilasjon og solavskjerming eksempelvis. Det tekniske anlegget har også systemer for bygg-automasjon, brannvarsling, adgangskontroll, innbruddsalarm og kameraovervåkning. Det brukes tekniske systemer ii forbindelse med måling og rapportering av energi- og vannforbruk (EOS), til å drifte eventuelle heiser og administrere tele og data i bygget. Mange av disse systemene driftes og overvåkes gjennom byggets SD-anlegg (Sentral Driftskontroll). For at disse systemene skal fungere optimalt kreves det spesialister innenfor hvert respektive område. Å sikre at de ulike aktørene prosjekterer og bygger anlegg som er tilpasset hverandre, både i funksjon og teknisk grensesnitt er en stor og viktig ITB-oppgave.

Systematisk ferdigstillelse

Dette er et annet begrep som ofte benyttes i sammenheng med ITB. Begrepet forklares i en egen veileder utarbeidet av BA2015, og den beskriver en prosess som begynner tidlig i forprosjektet, eller også gjerne før forprosjektet. Denne prosessen varer frem til bygget tas i bruk. itech kan selvsagt også med vår kompetanse og erfaring være ansvarlig for systematisk ferdigstillelse i et prosjekt.