Vi bistår med
itech sine erfarne rådgivere kan bistå med blant annet:
  • Klimagassberegninger / klimagassregnskap
  • LCA – livsløpsanalyser
  • nZEB – near Zeero Emision Building 
  • Referansebygg og referanseverdier

Hva kan LCA avdekke?

Byggene som oppføres i dag får stadig høyere krav til å redusere klimagassutslipp og andre miljøpåvirkninger, nå nylig ble TEK 17 oppdatert med krav til klimagassberegninger. Ved å gjennomføre analyser som dekker hele livssyklusen til et bygg, kan LCA identifisere hvilke prosesser eller levetidsfaser tilknyttet bygget som bidrar spesielt høyt til ulike miljøpåvirkninger. Slike dokumenterte funn kan brukes til å ta velbegrunnede og informerte beslutninger for å begrense produktets miljøbelastning. Funnene kan også bidra til å stille krav om en anskaffelse eller prosjektgjennomføring for å oppnå endringer som har en positiv miljøeffekt.

Hvordan fungerer en LCA?

En LCA er en livsløpsanalyse som ser på hele livstiden til et bygg, alt fra produserte materialer, transport, energibruk og avfall ved livstidens slutt. Analysen gir et helhetlig bilde av byggets totale miljøpåvirkninger, og den undersøker flere ulike miljøpåvirkningskategorier som eutrofiering, ozonnedbryting, forsuring og avfallsgenering.  LCA bidrar også til at vi unngår problemforskyvninger fra en miljøutfordring til en annen.  I tillegg gir beregningen en viktig miljøkartlegging av bygg, samt fungerer som et grunnlag for å vise hva vi bør forvente av våre bygg i fremtiden.

Hva er forskjellen på et klimagassregnskap og en LCA?

LCA (life-cycle assessment) er en systematisk kartlegging og vurdering av miljøbelastningen til et produkt gjennom hele livsløpet til et produkt, fra råvareutvinning, produksjon, transport, bruksfase og avhending. En LCA ser på hele livstiden til bygget, alt fra produserte materialer, transport, energibruk og avfall ved livstidens slutt, og dermed får man et helhetlig bilde av byggets totale miljøpåvirkninger. En LCA undersøker også flere miljøpåvirkningskategorier som eutrofiering, ozonnedbryting, forsuring og avfallsgenering og bidrar til at vi unngår problemforskyvning fra en miljøutfordring til en annen. 
Klimagassregnskap er også en livsløpsanalyse, men her analyseres kun utlippene av CO2. Itech benytter de samme metodene og verktøyene for både LCA og klimagassberegninger. Forskjellen er altså hvorvidt resultatene av de andre miljøpåvirkningskategorier presenteres eller ikke.

itech tilbyr både klimagassregnskap og LCA

Vi har lang erfaring med denne analysetypen og kan levere flere ulike rapporter: Rapporter med klimaregnskap for hele bygg, med identifisering av områder som kan forbedres og med analyse av miljøpåvirkninger. Vi kan også tilpasse leveringen til BREEAM-NOR etter poeng-strategi der det er behov.