Det brukes mange ulike begreper: Sirkulærøkonomi, sirkulære prosesser, kretsløpsøkonomi eller sirkularitet. Alle disse begrepene handler om å redusere råvarebruk, avfall, utslipp og energiforbruk til et minimum. 

Hvordan lykkes med sirkulære prosesser?

Den sirkulære økonomiens mål er å utnytte alle ressurser best mulig ved å følge prioriteringene i avfallshierarkiet: Minst mulig skal kastes som avfall, mest mulig skal holdes i et kretsløp der gjenbruk og stadig resirkulering fører til et redusert behov for å ta ut nye råvarer. Hvordan lykkes med dette? Her er det er flere ting man bør fokusere på, og det finnes ulike kartleggingsstudier som kan være nyttige verktøy. Vi anbefaler å starte med en ombruksstudie i tillegg til en DD-prosess (DD = Due Diligence).

Ombruksstudie og DD-prosess

En viktig del av den sirkulære tankegangen er gjenbruk av materialer. Derfor bør det i starten av et prosjekt gjennomføres en ombruksstudie av eksisterende bygg, samt en DD-prosess som inneholder konkrete anbefalinger om hvordan ressursene kan gjenbrukes mest mulig optimalt. Her deles det inn i DD av tekniske anlegg og DD av materialer i bygget. Målet med en slik vurdering er å gi et bedre beslutningsgrunnlag for byggets eiere. Et beslutningsgrunnlag som inkluderer levetidsvurderinger og som gir et bilde på de økonomiske mulighetene ved ombruk.

Spesifikasjon av robuste materialer og produkter

Den andre delen av den sirkulære tankegang gjelder spesifikasjon av robuste materialer og produkter. En slik spesifikasjon tilrettelegger for ombruk etter levetiden til et konkret eiendomsprosjektet, og gjør det mulig for andre eiendomsprosjekter å gjenbruke disse materialene og produktene. Fremover kommer vi til å se en økt grad av standardisering, eksempelvis en standardisering av etasjehøyder, som igjen kan gi en standard på blant annet vindushøyder, stenderverkshøyder og mål på prefabrikkerte fasader. Dette gjør at disse produktene kan gjenbrukes i flere byggeprosjekter, noe som igjen fordrer et sterkere fokus på robuste materialer med lang levetid. Denne tankegangen støtter itech og valg av robuste materialer er derfor noe vi tar med oss i vår rådgivning.

itech har kompetansen du trenger

Våre rådgivere kan bistå med flere kartleggingsstudier og DD av tekniske anlegg (teknisk DD). De kan også bidra med rådgivning om valg av robuste materialer og produkter for ulike prosjekter. itech kan i tillegg fremskaffe informasjon om hvilke materialer og tekniske komponenter som er tilgjengelig for gjenbruk fra nærliggende geografiske områder.  
 
Ta kontakt med oss for mer informasjon. Vi bistår gjerne!


 
Vi kan også bistå med: