Med litt støtte for våre rådgivere vil vi kunne belyse små og store tiltak som vil heve prosjektets påvirkning på sosial bærekraft.  

Viktigheten av sosial bærekraft 

I byggesektoren benyttes mye ressurser på å bygge miljøvennlige bygg for å møte bærekraftsmålene som er satt for fremtiden. Mens det økonomiske og miljømessige aspektet er målbart og har synlige resultater, har det sosiale aspektet langt mer sammensatte og mindre synlige veier til mål. Dette gjør det vanskeligere å sikre at det sosiale aspektet imøtekommes. Ofte er det nettopp dette aspektet som skaper langvarig suksess, fordi tiltak bør svare til lokale behov. 

Miljøtiltak må være tilpasset lokalbefolkningen og bruken av bygget eller området for å ha en verdi. Dette krever at vi identifiserer behov, utfordringer og ønsker tidlig i prosjektet, slik at det får en påvirkningskraft i viktige avgjørelser videre i prosjektet. Dette kan oppnås gjennom samarbeid med ulike lokale interessenter og aktivisering av befolkningen. Ved å utføre gode kartleggingsprosesser tidlig i prosjektet, vil både lokalsamfunnet og prosjektets suksessgrad kunne styrkes både gjennom prosjektering og etter ferdigstillelse. 

Vår tjeneste 

Itech tilbyr rådgivning for prosjekter som ønsker å gjennomføre prosjekter hvor miljøtiltak kombineres med tiltak som er tilpasset stedets særpreg og behov. Dette tilbys både i forbindelse med BREEAM-/ annen miljøsertifisering, men også som kvaliteter i prosjekter som ikke skal miljøsertifiseres. Gjennom en kartleggingsprosess og jevnlige møter med prosjektgruppen, vil rådgiver utarbeide en tiltakspakke som er skreddersydd til prosjektet og de sosiokulturelle forholdene på stedet. I praksis vil størrelse og utbredelse variere, og det kan være alt fra større og mindre utomhustiltak, utvikling/forbedring av sosiale tilbud eller bydelshus.  

Sosial bærekraft

Dette leverer vi:

  • Oppstartsmøte
  • Sosiokulturell stedsanalyse
  • Gjennomgang av funn
  • Kartlegging (tilpasset prosjektets ønsker
  • Tiltakspakke
  • Bistand til å igangsette tiltak
  • Jevnlig oppfølging

Ved BREEAM-sertifisering kan man se på muligheter for å kombinere foreslåtte tiltak med poengstrategi, og det er også mulig å tilpasse stedsanalysen slik at prosjektet oppnår belønningspoeng i BREEAM-NOR.