Itech har gjennom mange år opparbeidet og tilegnet seg kunnskap og erfaringer om energioptimalisering av bygg. Fra små rådgiveroppdrag til å ha en sentral rolle i store byggeprosjekter. 

Et prosjekt vi vil trekke frem er Treklang - Oksenøya senter, Bærum kommunes første og største prosjekt der formålsbygg for unge og eldre samlokaliseres på samme tomt. Barneskole, barnehage og sykehjem er lokalisert i tre separate bygg som er fysisk bundet sammen under terreng, med en samlet bygningsmasse på 37.000 m2. Prosjektet underbygger Bærum kommunes klimastrategi som et eksepsjonelt, fremtidsrettet prosjekt med hensyn til miljø, energi og klima. 

Her sitter Itech i kjernen av energioptimalisering i ITB-rollen. 
Et av tiltakene som trekkes frem er effektstyringssystemet, som via energilagring bidrar til å ta ned effekt-toppene i perioder med økt forbruk over døgnet. Systemet er på 500kVA, og kan dermed bidra betydelig på effektleddet i prosjektet. Foreløpig skal systemet styres av kalender, slik at systemet lader på tidspunkter som normalt har lav kraftpris, og bidrar i perioder hvor forbruk og kraftpris normalt er høyest pr. døgn. 

Den mangeårige erfaringen Itech har tilegnet seg i ITB-rollen, som teknisk rådgiver og med oppfølging av bygg i prøvedriftsfasen, gjør oss rustet til å lese og forstå bygg og videre vurdere hvilke tiltak det vil være hensiktsmessig å ta tak i.   

Les mer om hvordan vi kan bistå med vår kompetanse til å redusere deres energiforbruk (Teknisk drifts- og energiopptimalisering

ITB-ansvarlig i energioptimaliseringen 

En ITB-ansvarlig kan ha en viktig rolle i prosessen med energioptimalisering i bygg. Den tverrfaglige forståelsen er en nøkkel til å se «hele» bygget og kunne sitte sentralt mellom de ulike fagområdene. Han eller hun er vant til å drøfte tekniske løsninger og bidra til et godt samarbeidsklima.  

Her er noen av de kvalitetene en ITB-rolle innehar. 

Datainnsamling og overvåkning: Som en ITB-ansvarlig er en av hovedoppgavene å samle inn og overvåke data om bygningens ytelse, inkludert energibruk. Ved å analysere disse dataene kan de identifisere avvik og uregelmessigheter i energiforbruket og identifisere områder med potensial for energioptimalisering. 

Systemintegrasjon og automatisering: ITB ansvarlig har kunnskap om bygningsautomasjonssystemer og kan bidra til integrasjonen av ulike tekniske systemer i bygningen, som oppvarming, ventilasjon, belysning og energistyring. Ved å optimalisere og automatisere disse systemene kan de bidra til energieffektiv drift av bygningen. 

Feilsøking og vedlikehold: ITB-ansvarlige er dyktige i å feilsøke og utføre vedlikehold på tekniske systemer i bygningen. Dette inkluderer identifisering av feil eller ineffektiviteter i energirelaterte komponenter og systemer, og å rette opp disse problemene for å optimalisere energibruken. 

Optimalisering av driftsstrategier: Basert på sin innsikt i bygningens tekniske systemer og datainnsamling, kan ITB-ansvarlige bidra til utvikling og implementering av mer effektive driftsstrategier. Dette kan omfatte endringer i driftstider, temperaturinnstillinger, belysningskontroll og andre aspekter som kan påvirke energibruken. 

Rapportering og analyse: ITB-ansvarlige kan utarbeide rapporter om bygningens energibruk og effektivitet, samt presentere analyser og anbefalinger for energioptimalisering til bygningsledelsen eller energikonsulenter. Deres tekniske kompetanse gjør dem i stand til å presentere data på en forståelig måte og bidra til beslutningsprosessen rundt implementering av energibesparende tiltak.

Energieffektive løsninger: Det finnes en rekke tekniske løsninger som kan bidra til energieffektiv drift av næringsbygg. Dette kan inkludere energieffektiv belysning, varmepumper, solceller og andre løsninger som kan bidra til å redusere energiforbruket i bygget. 

Energiledelse: Etablering av en systematisk energiledelseprosess har vist seg å være svært effektivt for å oppnå energieffektivisering og optimalisering av energibruken i næringsbygg. Dette innebærer blant annet å sette mål for energibruk, gjennomføre systematisk energikartlegging og evaluere tiltak og resultater jevnlig. Bruken av EOS - EnergiOppfølgingSystem - for overvåkning av energiforbruk står sentralt i energiledelsen. I dag er det flere gode plattformer som bidrar til å identifisere områder hvor det er mulig å redusere energiforbruket og dermed redusere kostnadene. 

Energioptimaliserende tiltak: 

 1. Automatisering: Bruk av teknologiske løsninger som automatiserte styringssystemer for oppvarming, ventilasjon, belysning og annet utstyr kan bidra til å redusere energibruken ved å optimalisere drift og innstillingene i bygget. Her finnes det et utall mulige tiltak, men essensen er å lokalisere energityvene og etter beste evne klare å unngå eller nøytralisere disse.  

 2. Belysning: Bytte til LED-belysning kan være en kostbar investering, spesielt hvis det er behov for å bytte ut mange lyskilder, men det kan også gi betydelige besparelser på energiregningen over tid. Bytte til LED-belysning kan bidra til å redusere energibruken for belysning med opp mot 50-70% sammenlignet med tradisjonelle lyskilder. LED-belysning har også en lengre levetid enn tradisjonelle lyskilder, noe som reduserer behovet for hyppige utskiftninger. Belysning er en energikilde som ofte blir glemt litt i det private, særlig nå som LED-belysningen med sitt lave energibruk ikke gjør det store utslaget. I næringslivet ser man et sløseri av når belysningen står på og med feil styrke og temperatur på lyset. (se forøvrig info om forbudet mot lysstoffrør

 3. Varmepumper: Bruk av varmepumper for oppvarming kan være en svært energieffektiv løsning, spesielt når de brukes sammen med balansert ventilasjon. Varmepumper kan også brukes til å kjøle ned bygget på sommeren, noe som kan bidra til å redusere behovet for energikrevende aircondition. 

 1. Solcellepaneler: Installering av solcellepaneler kan bidra til å produsere fornybar energi og redusere avhengigheten av strøm fra energiselskaper. Solcelleanleggene fungerer også svært godt i samarbeid med batteribanker som kan lagre energien og bidra til å utjevne effekttoppene når det er behov for mye energi på en gang eller når strømmen er dyr. 

 1. Opplæring av ansatte: Opplæring av ansatte om energibruk og effektiv drift av teknisk utstyr kan bidra til å redusere energiforbruket og øke bevisstheten om energisparing. Dette kan også føre til at ansatte bidrar mer aktivt til å spare energi i det daglige arbeidet. Videre er bevisstgjøring av ansatte og brukerne av bygget en viktig del av arbeidet med å øke energieffektiviteten i bygget. 

 1. Systematisk arbeid: For å oppnå en mer energieffektiv drift av næringsbygg, er det viktig å ha en systematisk tilnærming til arbeidet. En overordnet strategi vil bidra til å tenke langsiktig og ta gode beslutninger. Dette inkluderer å sette konkrete mål for energieffektivitet, jevnlig evaluere og justere tiltakene som gjøres, og ha en god dialog med leietakere eller andre som bruker bygget. 

Nøkkelkompetanse

For å lykkes med energioptimalisering i bygg, er det flere viktige nøkkelkompetanser som er avgjørende. Her er noen av de viktigste: 

 1. Energiteknisk kunnskap: Forståelse av energieffektivitet, energisystemer og hvordan ulike teknologier fungerer er viktig for å kunne identifisere og implementere effektive energioptimaliseringsløsninger i bygg. 

 1. Bygningskunnskap: God forståelse av bygningsstrukturer, bygningssystemer, bygningsmaterialer og bygningsteknikk er viktig for å kunne identifisere svake punkter og potensielle energisparingstiltak i bygg. 

 1. Energianalyse: Evnen til å gjennomføre energianalyser og vurdere energibruk i bygg er avgjørende. Dette innebærer datainnsamling, energiberegninger og evaluering av energiforbruket for å identifisere muligheter for optimalisering. 

 1. Reguleringsteknikk: Kunnskap om automatiserings- og reguleringssystemer er viktig for å kunne implementere og optimalisere energistyringssystemer i bygg. Dette inkluderer ferdigheter i programmering, sensorplassering, kalibrering og feilsøking. 

 1. Prosjektledelse: Evnen til å planlegge, organisere og lede energioptimaliseringsprosjekter er viktig for å sikre at tiltakene blir gjennomført på en effektiv måte. Dette innebærer også evnen til å håndtere ressurser, budsjetter og tidsplaner. 

 1. Kommunikasjon: God kommunikasjonsevne er nødvendig for å kunne samarbeide med ulike interessenter, som bygningseiere, arkitekter, ingeniører og entreprenører. Evnen til å formidle kompleks teknisk informasjon på en forståelig måte er viktig for å få støtte og forståelse for energioptimaliseringsprosjekter. 

Les mer om hvordan vi kan bistå med vår kompetanse til å redusere deres energiforbruk (Teknisk drifts- og energiopptimalisering